HOME     CARIERE      CONTACT      POLITICA DE CONFIDENTIALITATE      POLITICA COOKIES     
 
 
DESPRE NOI
PRINCIPIILE PROCERT LABORATORY
PROCESUL DE CERTIFICARE
POLITICI DE CERTIFICARE
CERTIFICARE SISTEME DE MANAGEMENT
CERERE DE OFERTA
CLIENTI
PAREREA TA CONTEAZA
COLABORARI
INTREBARI FRECVENTE
LINK-URI UTILE
NOUTATI
 

Certificate ISO

Untitled Document
INTREBARI FRECVENTE
Ce este certificarea?
Certificarea este o atestare de terţă parte a unei entități reprezentate de produs, proces, serviciu, sistem, instalație, proiect, date, materiale, persoane, organism sau organizație sau o combinație a acestora, privind evaluarea conformității acestuia, cu excepția acreditării. (SR EN ISO/IEC 17000 : 2020).
Certificarea se realizează în baza unei proceduri prin care o terţă parte, organismul de certificare, dă asigurarea în scris, că un produs, o organizaţie, un proces, un serviciu sau personalul este conform cu cerinţele specificate într-un referenţial. În cazul certificării sistemelor de management, referenţialele sunt reprezentate de standarde de management (vezi regulile de certificare, schemele de certificare).
Ce este un audit?
Auditul este un proces sistematic, independent și documentat în scopul obţinerii de dovezi obiective (înregistrări, declaraţii ale faptelor sau alte informații relevante în raport cu criteriile de audit) şi evaluarea lor cu obiectivitate pentru a determina măsura în care sunt îndeplinite criteriile de audit (ansamblu de politici, proceduri sau cerințe utilizate ca referință față de care este comparată dovada obiectivă). Auditul se aplică sistemelor de management (vezi schemele de certificare).
Ce este un organism de certificare?
Un organism de certificare este o entitate juridică care efectuează activităţi de evaluare a conformităţii de terţă parte, cu excepția acreditării, fiind independentă de persoana sau organizaţia care furnizează obiectul şi interesele utilizatorului faţă de acel obiect.
În funcţie de domeniul de activitate, aceste organisme pot certifica:
• sisteme de management (de exemplu al calităţii, al mediului, al securităţii şi sănătăţii ocupaţionale etc.);
• produse sau servicii;
• personal (cum ar fi auditori).
Ce este un sistem de management?
Sistemul de management este un ansamblu de elemente corelate sau în interacțiune ale unei organizații prin care se stabilesc politicile și obiectivele, precum și procesele prin care se realizează acele obiective (SR EN ISO 9000 : 2015)Un sistem de management poate să trateze o singură disciplină sau mai multe discipline, de exemplu managementul calității, managementul financiar sau managementul de mediu. Elementele sistemului de management stabilesc structura, rolurile și responsabilitățile organizației, planificarea, funcționarea, politicile, regulile, convingerile, obiectivele și procesele prin care se realizează acele obiective. Domeniul de aplicare al unui sistem de management poate include întreaga organizaţie, funcţiuni specifice şi identificate ale organizaţiei, secţiuni specifice şi identificate ale organizaţiei sau una sau mai multe funcţiuni în cadrul unui grup de organizaţii.
Care este diferenţa dintre un audit de certificare şi supraveghere?
Auditul de certificare reprezintă acel proces de audit iniţial pentru evaluarea domeniului pentru care organizaţia solicită certificarea (de exemplu produs, sistem de management), în raport cu referenţialul dorit. Auditul de certificare cuprinde două faze de audit (1 şi 2) în urma concluziilor cărora, se ia decizia de certificare. Menţinerea certificării, pe perioada de 3 ani, conform standardelor internaţionale, se realizează prin efectuarea auditurilor de supraveghere care au ca scop reluarea sistematică a activităţilor de evaluare a conformităţii, ca o bază pentru menţinerea validităţii declaraţiei de conformitate.  
Ce valabilitate are un certificat?
Conform standardelor internaţionale, certificatul pentru sisteme de management are o valabilitate de 3 ani. Pentru menţinerea valabilităţii certificatului, organizaţia trebuie să dovedească pe parcursul auditurilor de supraveghere că-şi menţine sistemul de management certificat. La cerere, înainte de finalul celor 3 ani, pentru asigurarea continuităţii certificării, organizaţia certificată poate opta recertificarea. În decursul celor 3 ani de valabilitate, organizaţia poate solicita extinderea sau restrângerea domeniului de certificare.
Ce este domeniul de certificare?
În cazul sistemelor de management, domeniul de certificare reprezintă descrierea locaţiei, a unităţii/entităţii organizaţionale, a activităţilor şi proceselor cât şi a perioadei de acoperire. Referitor la descrierea activităţilor, se utilizează termeni generali (de ex. proiectare, dezvoltare, fabricare, instalare, punere în funcţiune), după cum este aplicabil urmaţi de obiectul de activitate (de ex. fabricarea de articole de îmbrăcăminte). Pentru domeniul de certificare, organizaţia supusă certificării trebuie să facă dovada capabilităţii necesară pentru a efectua activitatea solicitată pentru certificare. De asemenea, trebuie menţionate în domeniul de certificare şi locaţiile corespunzătoare unde se desfăşoară activităţile respective.
Câte tipuri de certificare sunt?
În funcţie de domeniu, se cunosc mai multe tipuri de certificare a conformităţii, după cum urmează:
 - certificarea conformităţii produselor şi serviciilor faţă de un standard sau un normativ convenit de cele două parţi - client şi furnizor;
certificarea conformităţii sistemelor de management, în special sistemul de management al calităţii în raport cu standardul SR EN ISO 9001:2015, respectiv SR EN ISO 14001: 2015 în domeniul managementului de mediu, sau în raport cu alte standarde de management aplicabile altor domenii de activitate (HACCP, SA 8000, etc.);
certificarea de personal,
Ce este marca de conformitate?
Marca de conformitate este o marcă protejată, aplicată sau emisă pe baza regulilor unui sistem de certificare, care indică, cu un nivel suficient de încredere, că produsul, procesul sau serviciul în cauză este în conformitate cu un anumit standard sau cu un alt document normativ.
Ce este marcajul de conformitate?
Marcajul de conformitate este un simbol care se aplică pe produs, pe ambalajul acestuia şi / sau pe documentele însoţitoare şi are semnificaţia conformităţii produsului cu toate cerinţele aplicabile, prevăzute în reglementările aplicabile (directive sau legislaţia naţională de transpunere a acestor directive). Marcajul european de conformitate este CE.
Ce este consultanţa?
Consultanţa este un proces prin care o organizaţie, care doreşte să se certifice, este pregătită pentru a fi evaluată de un organism de certificare. Doar un organism de certificare poate efectua certificarea. Societăţile de consultanţă nu pot efectua certificarea. Acestea ajută doar la proiectarea şi implementarea sistemului de management.
Certificarea este obligatorie ? 
În ţările Uniunii Europene şi ale Asociaţiei Europene a Liberului Schimb, se practică două tipuri de certificare a produselor şi serviciilor: obligatorie şi voluntară. Certificarea obligatorie se referă la “domeniul reglementat” prin diverse acte normative, iar certificarea voluntară la “domeniul nereglementat”.
Ce sunt organismele de acreditare ?  Competenţa organismelor de certificare este evaluată prin intermediul unui organism naţional de acreditare, în cazul României, RENAR (Registrul Naţional de Acreditare).
  © 2011 - 2024   Procert Laboratory