HOME     CARIERE      CONTACT      POLITICA DE CONFIDENTIALITATE      POLITICA COOKIES     
 
 
POLITICI DE CERTIFICARE
CERTIFICARE SISTEME DE MANAGEMENT
CERERE DE OFERTA
CLIENTI
PAREREA TA CONTEAZA
COLABORARI
INTREBARI FRECVENTE
LINK-URI UTILE
NOUTATI
Untitled Document

21.12.2018
In atentia clientilor certificati 18001:2007 - MIGRAREA CERTIFICARII DE LA 18001:2007 LA 45001:2018

21.12.2018
In atentia clientilor certificati 27001:2013 - TRANZITIA CERTIFICARII DE LA 27001:2013 LA 27001:2018

08.02.2016
Certificare ISO eligibila in proiecte cu fonduri guvernamentale

26.10.2015
SEMINARII DE TRANZITIE ISO 9001, ISO 14001, SA8000 GRATUIT!

03.02.2014
10 Ianuarie 2014 - Consultare publica deschisa - SA8000:2014

 
Membru:



 

Certificate ISO

Untitled Document
INTREBARI FRECVENTE
Ce este certificarea?
Certificarea este o atestare de terţă parte referitoare la produse, procese, sisteme sau persoane. (SR EN ISO/CEI 17000 : 2005). Certificarea se realizează în baza unei proceduri prin care o terţă parte, organismul de certificare, dă asigurarea în scris, că un produs, o organizaţie, un proces, un serviciu sau personalul este conform cu cerinţele specificate într-un referenţial. În cazul certificării sistemelor de management, referenţialele sunt reprezentate de standarde (vezi regulile de certificare, schemele de certificare).
Ce este un audit?
Auditul este un proces sistematic, independent, documentat pentru obţinerea înregistrărilor, declaraţiilor faptelor sau altor informaţii relevante şi evaluarea acestora în mod obiectiv pentru a determina măsura în care sunt îndeplinite cerinţele specificate. Auditul se aplică sistemelor de management (vezi schemele de certificare).
Ce este un organism de certificare?
Un organism de certificare este o entitate juridică care efectuează activităţi de evaluare a conformităţii de terţă parte (SR EN ISO/CEI 17000 : 2005), fiind independentă de persoana sau organizaţia care furnizează obiectul şi interesele utilizatorului faţă de acel obiect.
În funcţie de domeniul de activitate, aceste organisme pot certifica:
• sisteme de management (de exemplu al calităţii, al mediului, al securităţii şi sănătăţii ocupaţionale etc.);
• produse sau servicii;
• personal (cum ar fi auditori).
Ce este un sistem de management?
Sistemul de management este un sistem prin care se stabilesc politica şi obiectivele şi prin care se realizează acele obiective (SR EN ISO 9000 : 2006). Un sistem de management reprezintă un cadru de referinţă alcătuit dintr-un ansamblu de procese corelate şi aflate în interacţiune şi organizate în proceduri utilizate pentru a asigura îndeplinirea unor obiective stabilite de organizaţie.
Care este diferenţa dintre un audit de certificare şi supraveghere?
Auditul de certificare reprezintă acel proces de audit iniţial pentru evaluarea domeniului pentru care organizaţia solicită certificarea (de exemplu produs, sistem de management), în raport cu referenţialul dorit. Auditul de certificare cuprinde două faze de audit (1 şi 2) în urma concluziilor cărora, se ia decizia de certificare. Menţinerea certificării, pe perioada de 3 ani, conform standardelor internaţionale, se realizează prin efectuarea auditurilor de supraveghere care au ca scop reluarea sistematică a activităţilor de evaluare a conformităţii, ca o bază pentru menţinerea validităţii declaraţiei de conformitate.    
Ce valabilitate are un certificat?
Conform standardelor internaţionale, certificatul pentru sisteme de management are o valabilitate de 3 ani. Pentru menţinerea valabilităţii certificatului, organizaţia trebuie să dovedească pe parcursul auditurilor de supraveghere că-şi menţine sistemul de management certificat. La cerere, înainte de finalul celor 3 ani, pentru asigurarea continuităţii certificării, organizaţia certificată poate opta recertificarea. În decursul celor 3 ani de valabilitate, organizaţia poate solicita extinderea sau restrângerea domeniului de certificare.
Ce este domeniul de certificare?
În cazul sistemelor de management, domeniul de certificare reprezintă descrierea locaţiei, a unităţii/entităţii organizaţionale, a activităţilor şi proceselor cât şi a perioadei de acoperire. Referitor la descrierea activităţilor, se utilizează termeni generali (de ex. proiectare, dezvoltare, fabricare, instalare, punere în funcţiune), după cum este aplicabil urmaţi de obiectul de activitate (de ex. fabricarea de articole de îmbrăcăminte). Pentru domeniul de certificare, organizaţia supusă certificării trebuie să facă dovada capabilităţii necesară pentru a efectua activitatea solicitată pentru certificare. De asemenea, trebuie menţionate în domeniul de certificare şi locaţiile corespunzătoare unde se desfăşoară activităţile respective.
Câte tipuri de certificare sunt?
În funcţie de domeniu, se cunosc mai multe tipuri de certificare a conformităţii, după cum urmează:
 - certificarea conformităţii produselor şi serviciilor faţă de un standard sau un normativ convenit de cele două parţi - client şi furnizor;
- certificarea conformităţii sistemelor de management, în special sistemul de management al calităţii în raport cu standardul SR EN ISO 9001:2001, respectiv SR EN ISO 14001: 2005 în domeniul managementului de mediu, sau în raport cu alte standarde de management aplicabile altor domenii de activitate (HACCP, OHSAS, SR EN ISO 17799 etc.);
- certificarea de personal,
Ce este marca de conformitate?
Marca de conformitate este o marcă protejată, aplicată sau emisă pe baza regulilor unui sistem de certificare, care indică, cu un nivel suficient de încredere, că produsul, procesul sau serviciul în cauză este în conformitate cu un anumit standard sau cu un alt document normativ.
Ce este marcajul de conformitate?
Marcajul de conformitate este un simbol care se aplică pe produs, pe ambalajul acestuia şi / sau pe documentele însoţitoare şi are semnificaţia conformităţii produsului cu toate cerinţele aplicabile, prevăzute în reglementările aplicabile (directive sau legislaţia naţională de transpunere a acestor directive). Marcajul european de conformitate este CE.
Ce este consultanţa?
Consultanţa este un proces prin care o organizaţie, care doreşte să se certifice, este pregătită pentru a fi evaluată de un organism de certificare. Doar un organism de certificare poate efectua certificarea. Societăţile de consultanţă nu pot efectua certificarea. Acestea ajută doar la proiectarea şi implementarea sistemului de management.
Certificarea este obligatorie ? 
În ţările Uniunii Europene şi ale Asociaţiei Europene a Liberului Schimb, se practică două tipuri de certificare a produselor şi serviciilor: obligatorie şi voluntară. Certificarea obligatorie se referă la “domeniul reglementat” prin diverse acte normative, iar certificarea voluntară la “domeniul nereglementat”.
Ce sunt organismele de acreditare ?  Competenţa organismelor de certificare este evaluată prin intermediul unui organism naţional de acreditare, în cazul României, RENAR (Registrul Naţional de Acreditare).
Sistemul internaţional privind structurile de elaborare şi implementare a standardelor şi de evaluarea conformării

Sistemul international privind structurile de elaborare si implementare a standardelor si de evaluarea conformarii

Dovada conformităţii produselor şi serviciilor poate lua mai multe forme gradate:

declaraţia de conformitate - este un document prin care producătorul declară şi garantează că produsul îndeplineşte cerinţele reglementării aplicabile. Declaraţia de conformitate CE, împreună cu dosarul tehnic, trebuie prezentată autorităţilor naţionale, la cerere.
certificatul de conformitate – document emis pe baza regulilor unui sistem de certificare, care indică, cu un nivel suficient de încredere, că un produs, proces sau serviciu, corespunzător identificat, este în conformitate cu un anumit standard sau cu un alt document normativ.
marca de conformitate – este o marcă protejată, aplicată sau emisă pe baza regulilor unui sistem de certificare, care indică, cu un nivel suficient de încredere, că produsul, procesul sau serviciul în cauză este în conformitate cu un anumit standard sau cu un alt document normativ.
marcajul de conformitate este un simbol care se aplică pe produs, pe ambalajul acestuia şi / sau pe documentele însoţitoare şi are semnificaţia conformităţii produsului cu toate cerinţele aplicabile, prevăzute în reglementările aplicabile (directive sau legislaţia naţională de transpunere a acestor directive). Marcajul european de conformitate este CE.
licenţa – este un document prin care organismul de certificare acordă unei persoane sau unui organism dreptul de a utiliza certificate sau mărci de conformitate pentru produsele, procesele sau serviciile sale, în conformitate cu regulile schemei aferente de certificare.

  © 2011 - 2021   Procert Laboratory